Codex

De Piratencodex

De codex geeft een overzicht van de waarden die de Piraten nastreven.

 • Vrijheid
  Piraten zijn vrijheidslievend, onafhankelijk en autonoom. Ze keuren blinde gehoorzaamheid af en schuwen dogmatische ‘waarheden’. Ze staan voor zelfbeschikkingsrecht en vrijheid van meningsuiting. Piraten dragen de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit vrijheid.
 • Privacy
  Piraten vechten tegen de oprukkende surveillance- en controlestaat, omdat deze de vrije ontwikkeling van het individu belemmert. Een vrije en democratische samenleving is onmogelijk zonder private en onbespiede vrije ruimte.
 • Kritisch onderzoek
  De Piraten zijn nieuwsgierig, creatief en berusten niet in het status quo. Ze dagen systemen uit, wijzen de zwaktes aan en vinden manieren om deze te corrigeren. Piraten geloven in trial-and-error en leren uit hun fouten. Ze kiezen ervoor om “voor” constructieve alternatieven te zijn, in plaats van louter “tegen” alles wat fout loopt.
 • Integriteit
  Piraten zijn eerlijk en houden hun woord. Ze handelen naar eer en geweten en durven hun fouten toegeven. De Piraten onthullen maatschappelijke problemen en ondernemen actie wanneer morele moed nodig is.
 • Humanisme
  Piraten zijn verdraagzaam en vredelievend: ze verzetten zich tegen oorlogen en verwerpen de doodstraf. Bovendien engageren ze zich voor de bescherming van ons leefmilieu en voor de waardige behandeling van dieren. Piraten staan voor duurzaamheid en voor het behoud van de natuur.
 • Kennisdeling
  Informatie, onderwijs, kennis en wetenschappelijke bevindingen behoren tot ons gedeelde culturele erfgoed en moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Piraten ondersteunen een open deelcultuur en vrije software, en een hervorming van het auteursrecht. Anderzijds respecteren ze ook het werk van de makers, en zijn ze zich bewust van de obstakels die deze in het huidige systeem ondervinden.
 • Emphatie
  Piraten respecteren de menselijke waardigheid. Ze bouwen mee aan een solidaire samenleving, waarin ook zij die kwetsbaar zijn een volwaardige plaats innemen. Piraten staan voor een politieke cultuur van empowerment en rechtvaardigheid.

 

 • Wereldburgers
  Piraten maken deel uit van een wereldwijde beweging. Ze benutten de mogelijkheden van het internet ten volle, en zijn daardoor in staat om te denken en te handelen zonder grenzen. Piraten zien de wereld als één geheel en zoeken mee naar oplossingen voor globale problemen (zoals ongelijkheid, migratie, klimaatverandering en grondstoffenschaarste).
 • Gelijkwaardigheid
  Piraten streven naar gelijkwaardigheid tussen mensen, ongeacht gender, ras, leeftijd, seksuele voorkeur, opleidingsniveau, burgerlijke status, afkomst of beperking. Mensen zijn vrij om te kiezen hoe ze zichzelf ontwikkelen.
 • Creatieve inspiratie
  De Piraten beweren niet dat ze de ultieme oplossingen hebben voor alle maatschappe-
  lijke problemen. Ze willen een constructieve aanpak op gang trekken en nodigen alle burgers uit om zich politiek te engageren. Iedereen kan een bijdrage leveren vanuit zijn of haar kennis, ervaringen en perspectieven. Piraten juichen het out-of-the-box denken toe.
 • Verbonden netwerken
  Piraten beseffen dat zowel individueel als gemeenschappelijk geluk liggen in de verbondenheid van mensen met zichzelf, met de ander, met de samenleving, met de natuur en met de wereld. Dankzij de digitalisering en het internet is de helft van de wereldbevolking verbonden in een horizontaal en gedecentraliseerd netwerk. Dit collectieve bewustzijn transformeert de wereld.
 • Zelfvertrouwen
  Piraten hebben vertrouwen in zichzelf en durven vertrouwen in de ander. Ze geloven in samenwerking en in de wisdom of the crowd. Piraten kijken met een constructieve blik naar de samenleving. Ze bouwen mee aan de commons (= gemeenschapsgoed) en aan collectieve doelen.
 • Ondernemingszin
  De Piraten geloven in een DIY-aanpak (Do It Yourself). Ze wachten niet op top-down oplossingen van zij die de macht bezetten, maar nemen zelf actie van onderuit. De Piraten geloven in de kracht van grassroots en bottom-up bewegingen.
 • Diversiteit
  De Piraten zijn een beweging van burgers die alle bevolkingslagen en alle politieke strekkingen willen verenigen. Piraten willen leren van elkaars verschillen en zo vooruitgang boeken. Ze willen de polariteit overstijgen en geloven niet in de klassieke indeling van ‘links en rechts’. Iedereen kan piraat zijn.